ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ลงทะเบียนติดตั้ง

MIS (Manage Information Service)


โมดูล MIS จะเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและดูข้อมูลแบบสรุปคล้ายๆ รายงาน แต่จะเพิ่มความสะดวกกว่ามาก โดยได้เตรียมหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ดูข้อมูลแบบสรุปและยังสามารถที่จะ Drill Down ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นกัน

 • ตารางนัดหมาย ใช้สำหรับบันทึกการนัดหมายและดูการนัดหมายต่างๆ ของพนักงานในแต่ละเดือน
 • ปฏิทินครบกำหนดต่างๆ ใช้สำหรับดูรายการต่างๆ เช่นเอกสารตั้งหนี้, เช็คจ่าย, เช็ครับ ที่ครบ Due ในแต่ละเดือน
 • ปฏิทินแผนการส่งมอบสินค้า ใช้สำหรับประกอบการวางแผนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้
 • ปฏิทินโครงการ แสดงวันที่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของโครงการต่างๆ พร้อมทั้ง Drill Down ดูข้อมูลได้
 • วิเคราะห์โครงการ ใช้สำหรับดูวิเคราะห์ความคืบหน้าโครงการ พร้อมทั้ง Drill Down ดูข้อมูลได้
 • วิเคราะห์งบประมาณ ใช้สำหรับดูประมาณการค่าใช้จ่ายทางบัญชีกับงบประมาณที่ตั้งไว้
 • วิเคราะห์เป้าการขายของแต่ละกลุ่ม ใช้สำหรับตรวจสอบยอดขายของกลุ่มขายและพนักงานเทียบกับเป้าการขาย
 • วิเคราะห์ใบเสนอราคา ใช้สำหรับวิเคราะห์ และตรวจสอบ % ความคืบหน้าในการเสนอราคาขายให้ลูกค้า
 • วิเคราะห์ Revise ใบเสนอราคา ใช้สำหรับเปรียบเทียบข้อแตกต่างในการเสนอราคาใหม่แต่ละครั้ง
 • วิเคราะห์ Serial คงเหลือ เพื่อเปรียบเทียบสต็อกปริมาณและสต็อก Serial Number
 • ความเคลื่อนไหวของ Serial เพื่อตรวจสอบสถานะล่าสุดของ Serial Number
 • ประมาณการกระแสเงินสด(Cash Forecast) ใช้เพื่อประมาณล่วงหน้าในการบริหารเงินสดและการเงิน
 • ตำแหน่งลูกค้าบน Gmap ใช้เพื่อ Mark ตำแหน่งของลูกค้าใน Google Map
 • แสดงเอกสารตั้งเจ้าหนี้/ลูกหนี้ครบกำหนด แสดงรายการครบกำหนดพร้อมทั้ง Drill Down ไปยังเอกสารได้
 • วิเคราะห์สินค้าคงเหลือ แสดงยอดคงเหลือของสินค้าเป็น Pivot แยกตามคลัง พร้อมทั้ง Drill Down ดูประวัติได้
 • วิเคราะห์สินค้าที่ถึงจุดควรสั่งซื้อ ใช้สำหรับวิเคราะห์จุดสั่งซื้อของสินค้าและสต็อกพอใช้ได้อีกกี่วัน เป็นต้น