ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ลงทะเบียนติดตั้ง

ระบบบัญชี (Accounting)


โปรแกรมบัญชี Smile Account Hero ได้จัดเตรียมเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้โมดูลบัญชี เป็นโมดูลที่ใช้งานง่ายที่สุด เช่นมีเครื่องมือในการสร้างผังบัญชีและนำเข้าผังบัญชีจาก Text File หรือจากระบบเดิมได้อย่างง่ายดาย และเมื่อเรากำหนดรหัสบัญชีและผูกเข้ากับค่ามาตรฐานของโปรแกรมก็สามารถบันทึกลงบัญชีแยกประเภทได้แล้ว และยังมีเครื่องมือต่างๆ ในการตรวจสอบและกระทบยอดบัญชีต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถกด Drill Down ไปยังรายวันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทันที

 • สามารถสร้างผังบัญชีได้เองในโปรแกรม หรือนำเข้าผังบัญชีจาก Text File ที่จัดโดย Ms.Excel ได้
 • สามารถกำหนดรหัสบัญชีที่เราสร้างขึ้นกับหัวข้อบัญชีมาตรฐานเพื่อให้โปรแกรมลงบัญชีให้อัตโนมัติ ลดความยุ่งยากในการผูกบัญชี และตรวจสอบได้ง่าย
 • 1 รายวันต่างๆ สามารถผูกรูปแบบการบันทึกบัญชีได้หลายรูปแบบ แยกตามกลุ่มเอกสารได้
 • ในรายวันปรับปรุง 1 Voucher สามารถบันทึกใบกำกับภาษีได้หลายใบ และภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้
 • รองรับระบบเงินสดย่อย/เงินทดรองจ่าย
 • สามารถแยกแผนก,โครงการ,การจัดสรร,สาขาได้
 • สามารถกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบได้
 • สั่งพิมพ์งบการเงินจากโปรแกรมหรือสร้างเพิ่มได้
 • สามารถสร้างงบการเงินตาม Profit Center ได้
 • สามารถสร้างงบการเงินรวมหลายบริษัทในเครือฯ ได้
 • สามารถเรียกดูรายงานได้แม้ยังไม่ได้ปิดงวดบัญชี
 • สามารถบันทึกปิดยอดบัญชีสินค้าคงเหลือ/ต้นงวด/ปลายงวดได้ทันทีอัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกปรับปรุงบัญชีกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนได้ทันทีอัตโนมัติ
 • สามารถประมวลผลเพื่อยกยอดบัญชีสิ้นปีได้
 • สามารถกำหนดสูตรงบต้นทุนขายและสั่งพิมพ์งบต้นทุนขายออกจากโปรแกรมได้ทันที
 • สามารถโอนข้อมูลรายวันเข้าสู่บัญชีแยกประเภทได้ทั้งแบบ Real-time และแบบ Batch
 • มีระบบช่วยในการปิดบัญชีรายได้/ค่าใช้จ่ายประจำงวดได้
 • มีระบบตรวจสอบการบันทึกบัญชีและตรวจสอบความผิดพลาดในการลงบัญชีได้
 • สามารถ Lock รายวันต่างๆ ตามช่วงวันที่ เพื่อไม่ให้ User แก้ไขเอกสารที่ได้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
 • สามารถบันทึกยอดสะสมของบัญชียกมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้
 • รองรับระบบการคำนวณค่าเสื่อมราคา การจัดทำรายงาน และการลงบัญชีค่าเสื่อมราคาประจำงวดได้ทันที
 • สามารถพิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้
 • สามารถพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ (ภงด.3,53) และรายงานพิเศษภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • สามารถจัดพิมพ์ฟอร์มภาษีซื้อ ภาษีขาย และ ภพ. 30 ออกจากโปรแกรมได้ทันที
 • สามารถบันทึกตั้งวงเงินสดย่อย เพื่อไว้สำหรับตรวจสอบจำนวนเงินที่รับกับจำนวนเงินที่จ่ายได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถบันทึกเบิกเงินสดย่อย/เงินทดรองจ่ายได้
 • สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆโดยตัดเงินสดย่อย หรือเงินทดรองจ่ายได้
 • สามารถบันทึกการจ่ายเงินสดย่อยได้เกินกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ได้
 • มีรายงานการรับ-จ่ายเงินสดย่อย
 • มีรายงานสรุปยอดคงเหลือของวงเงินสดย่อยนั้นๆ
 • เงินทดรองจ่ายรองรับทั้งแบบที่พนักงาน Advance เงินไปก่อนแล้วค่อยนำใบเสร็จมาเบิก หรือแบบขอเบิกเงินไปก่อน แล้วค่อยมาจ่ายเพิ่มหรือรับคืนผลต่างทีหลัง