ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ลงทะเบียนติดตั้ง

ระบบธนาคาร/การเงิน (Bank/Cheque)


ในระบบการเงิน/ธนาคารนี้จะเน้นในเรื่องการปรับปรุงบัญชีธนาคาร และรายวันต่างๆ เกี่ยวกับเช็คและธนาคาร เช่นการปรับปรุงเช็ครับ/จ่าย การคืนเช็ค การเปลี่ยนเช็คเป็นเช็คใหม่หรือเป็นเงินสด/ตั้งหนี้ใหม่ แทนใบเดิม เป็นต้น และยังมีการจัดทำ Bank Reconcispecation เพื่อตรวจสอบรายการในโปรแกรมกระทบกับบัญชีธนาคารจริง เพื่อให้รายการเคลื่อนไหวตรงกัน

 • สามารถบันทึกข้อมูลธนาคารที่ติดต่อพร้อมทั้งบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ได้
 • สามารถกำหนดเลขที่บัญชีเงินฝากที่สามารถจ่ายเช็คได้
 • สามารถบันทึกหัก ณ ที่จ่ายกับธนาคารได้
 • สามารถควบคุมเช็ครับ ตั้งแต่การบันทึกเช็ครับ, เช็คผ่าน, เช็คคืน,และเปลี่ยนเช็ครับ ได้
 • สามารถควบคุมรายการเช็คจ่าย ตั้งแต่การบันทึกเช็คจ่าย, เช็คผ่าน, เช็คคืน,และเปลี่ยนเช็คจ่าย ได้
 • สามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก และรายการฝาก – ถอน ได้
 • สามารถโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก พร้อมหักค่าธรรมเนียม และสามารถบันทึกโอนโดยใช้เช็คจ่าย
 • สามารถบันทึกรายได้ธนาคาร (ดอกเบี้ยรับ, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย) และบันทึกจ่ายค่าใช้จ่ายธนาคาร (ดอกเบี้ยจ่าย, ค่าธรรมเนียม,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
 • สามารถบันทึกถอนเงินสดโดยใช้เช็คจ่ายได้
 • สามารถพิมพ์ Bank Statement และรายงาน Statement ล่วงหน้า (จ่าย) ได้
 • มีระบบประมาณการกระแสเงินสด (Cash Forecast)
 • สามารถพิมพ์รายงานเคลื่อนไหวเงินสดได้
 • สามารถแสดงยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคารได้
 • สามารถกำหนดรูปแบบฟอร์มพิมพ์เช็คได้ทุกธนาคาร
 • สามารถนำเช็ครับมาชำระได้บางส่วน จนกว่าจะหมด หรือชำระทั้งหมด หรือเฉพาะบริษัทในเครือฯ
 • สามารถทำ Bank Reconcispecation ได้