ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ลงทะเบียนติดตั้ง

ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control)


การบริหารสินค้าคงคลัง ทั้งในเรื่องการโอนสินค้าระหว่างคลัง หรือระหว่างคลังสาขา การจัดทำบาร์โค้ดสินค้า การตรวจสอบยอดคงเหลือตามคลัง การกำหนดจุดสั่งซื้อ การตรวจนับสินค้า เหล่านี้เป็นระบบพื้นฐานที่โปรแกรมได้เตรียม โมดูลต่างๆ ไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เกิดความสะดวกในการใช้งานบริหารสินค้าคงคลัง 

 • มีโมดูลให้บันทึกคีย์คุณสมบัติของสินค้าในรูปแบบ MS. Word เพื่อสามารถพิมพ์และส่ง e-mail ให้ลูกค้าได้
 • สินค้าสามารถตั้งให้เตือนห้ามขายสินค้าต่ำกว่าราคาขั้นต่ำได้
 • มีระบบจัดทำแคตตาล็อกสินค้าได้
 • สามารถกำหนดจุดต่ำสุดของสินค้าแยกตามคลังและแยกเป็นรายเดือนได้
 • สินค้า 1 รายการสามารถกำหนดได้หลายหน่วยนับ รองรับทั้งหน่วยนับอัตราส่วนแน่นอนและหน่วยนับขนาน
 • สามารถกำหนดราคาขายขั้นต่ำแต่ละหน่วยนับได้
 • มีเครื่องมือในการสร้างรหัสสินค้าใหม่ที่มีรายละเอียดส่วนใหญ่ เหมือนกันทีเดียวพร้อมกันหลายรหัสได้
 • สามารถกำหนดรหัสบาร์โค้ดของหน่วยนับต่างๆ เพื่อช่วยในการขายได้
 • สามารถกำหนดรูปภาพและคุณสมบัติของสินค้าเพื่อใช้ในการพิมพ์ออกฟอร์มเอกสารได้
 • สามารถบันทึกใบขอเบิก และขอโอนสินค้าได้ และรองรับระบบโอนยืมสินค้า โอนขายหน่วยรถ ได้
 • รองรับระบบเบิกโอนสินค้าระหว่างคลังสาขาได้ โดยสาขาคีย์ตรวจรับสินค้าก่อนถึงเข้าระบบสต็อก
 • สามารถพิมพ์บาร์โค้ด /Shelf Label ได้ และสามารถพิมพ์ตามปริมาณในการรับสินค้า/โอนสินค้าได้ทันที
 • สามารถกำหนดรหัสและชื่อสินค้าของเจ้าหนี้ได้ เพื่อใช้ในการพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้าตรงตามตัวแทนฯ ได้
 • สามารถกำหนดได้ว่าสินค้าแต่ละตัวมีผู้แทนจำหน่ายกี่รายได้ เพื่อสามารถสืบราคาซื้อสินค้าไว้เป็นฐานราคาซื้อได้
 • สามารถ running รหัสสินค้าแบบเป็นกลุ่ม หรือแบบเป็นลำดับได้ เช่น HD01RD005 อักษรตัวที่ 1 ถึง 4 คือประเภท อักษรตัวที่ 5 ถึง 6 คือชนิด ที่เหลือเป็นการ running เป็นต้น
 • สามารถบันทึกปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้าได้ทั้งปริมาณและต้นทุน และมีระบบนำเข้าผลการตรวจนับสินค้าได้