ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ลงทะเบียนติดตั้ง

ระบบลูกหนี้ (Account Receivable )


เมื่อบันทึกขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ระบบก็จะสร้างเอกสารตั้งยอดลูกหนี้ให้ทันทีในระบบลูกหนี้ โดยสามารถตรวจสอบยอดลูกหนี้ อายุลูกหนี้ ได้ทันที และสามารถออกใบเสร็จเพื่อเก็บเงินลูกค้าก่อนแล้วค่อยตัดยอดบัญชีลูกหนี้ได้ และยังสามารถตั้งวงเงินร่วมเพื่อเช็คเครดิตลูกหนี้ในเครือเดียวกันรวมกันได้

 • สามารถกำหนดข้อความเตือนลูกหนี้แต่ละรายเมื่อทำรายการรายวันได้สำหรับงานบริหาร
 • สามารถบันทึกรับเงินมัดจำค่าสินค้าได้ โดยสามารถบันทึกพร้อมกับใบสั่งขายก็ได้
 • สามารถบันทึกรายได้อื่นๆ พร้อมทั้งภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้
 • สามารถบันทึกเป็นเอกสารใบวางบิลเพื่อแจ้งยอดค้างชำระให้ลูกกับลูกหนี้ได้
 • สามารถอ้างอิงใบวางบิลมาบันทึกเป็นใบเสร็จรับเงินเพื่อให้พนักงานสินเชื่อออกเก็บเงินลูกหนี้ก่อนได้
  เมื่อได้รับชำระแล้วสามารถอ้างอิงใบเสร็จรับเงินมาบันทึกตัดยอดบัญชีลูกหนี้ได้
 • สามารถรับชำระเป็นเช็ครับหลายๆ ใบ/เงินสด/เงินโอน ได้
 • สามารถบันทึกบัญชีลูกหนี้ต่างประเทศและกำไรขาดทุนจากอัตราฯ ได้
 • สามารถบันทึกทยอยรับชำระตามเอกสารตั้งยอดลูกหนี้ได้
 • สามารถระบุยอดเงินรับชำระ แล้วให้โปรแกรมตัดยอดบิลตั้งหนี้ค้างชำระให้อัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกทยอยรับชำระหนี้ค่าบริการ และบันทึกภาษีหักถูก ณ ที่จ่ายได้
 • สามารถกำหนดสูตรคำนวณยอดเงินค่าปรับชำระหนี้ล่าช้าได้
 • สามารถพิมพ์รายงานสรุปยอดลูกหนี้ อายุลูกหนี้ และเอกสารลูกหนี้ค้างรับชำระ ณ วันที่ย้อนหลังได้
 • สามารถกด Drill down ย้อนกลับไปยังเอกสารอ้างอิงได้
 • สามารถตั้งให้เตือนเอกสารครบกำหนดรับชำระสำหรับพนักงานเมื่อ Login เข้าโปรแกรมได้
 • มีระบบพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายถึงลูกค้าได้