ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
โทร 02-376-3435 (auto)
e-mail: sale@csmiledev.com
ลงทะเบียนติดตั้ง

ระบบเจ้าหนี้ (Account Payable)


เมื่อบันทึกซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ ระบบก็จะสร้างเอกสารตั้งยอดเจ้าหนี้ให้ทันทีในระบบเจ้าหนี้ โดยสามารถตรวจสอบยอดเจ้าหนี้ อายุเจ้าหนี้ ประมาณการจ่ายชำระหนี้ได้ทันที และสามารถจัดทำเอกสารเตรียมจ่ายเพื่อขออนุมัติจ่ายและพิมพ์เช็คจ่ายได้

 • สามารถกำหนดข้อความเตือนเจ้าหนี้แต่ละรายเมื่อทำรายการรายวันได้สำหรับงานบริหาร สามารถบันทึกจ่ายเงินมัดจำค่าสินค้าได้ โดยสามารถบันทึกพร้อมกับใบสั่งซื้อก็ได้
 • สามารถบันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติจ่าย และสามารถทำการอ้างอิงไปบันทึกตั้งเป็นเจ้าหนี้อื่นๆ ได้
 • สามารถบันทึกเป็นเอกสารใบรับวางบิลเพื่อเตรียมเสนอจ่ายชำระได้
 • สามารถอ้างอิงใบรับวางบิลมาบันทึกเป็นเอกสารเตรียมจ่ายเพื่อขออนุมัติจ่ายชำระได้
  เมื่อได้จ่ายชำระแล้วสามารถอ้างอิงใบเตรียมจ่ายมาบันทึกตัดยอดบัญชีเจ้าหนี้ได้
 • สามารถจ่ายชำระเป็นเช็คจ่ายหลายๆ ใบ/เงินสด/เงินโอน ได้
 • สามารถบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ต่างประเทศและกำไรขาดทุนจากอัตราฯ ได้
 • สามารถบันทึกทยอยจ่ายชำระตามเอกสารตั้งยอดเจ้าหนี้ได้
 • สามารถบันทึกทยอยจ่ายชำระหนี้ค่าบริการ และออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้
 • สามารถพิมพ์รายงานสรุปยอดเจ้าหนี้ อายุเจ้าหนี้ และเอกสารเจ้าหนี้ค้างจ่ายชำระ ณ วันที่ย้อนหลังได้
 • สามารถกด Drill down ย้อนกลับไปยังเอกสารอ้างอิงได้
 • สามารถตั้งให้เตือนเอกสารครบกำหนดจ่ายชำระสำหรับพนักงานเมื่อ Login เข้าโปรแกรมได้
 • รองรับระบบเจ้าหนี้ลูกหนี้ระหว่างกันเพื่อใช้ในการตัดจ่ายชำระและรับชำระหนี้ระหว่างกันได้