คุณสมบัติแต่ละระบบ (บางส่วน)

ระบบซื้อสินค้า (Purchase Order)

Smile Account ได้ออกแบบขบวนการสั่งซื้อสินค้าที่เหนือกว่า ด้วยระบบการวิเคราะห์ความต้องการในการสั่งซื้อ วิเคราะห์จุดที่ควรสั่งซื้อ การสั่งซื้อเพื่อให้ได้ส่วนลดตอบแทน (Rebate) การอนุมัติการสั่งซื้อที่รัดกุม การตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ ตลอดจนสามารถทยอยรับสินค้าได้ ทุกโมดูลเชื่อมโยงอ้างอิงถึงกันได้อย่างอิสระ มีระบบเตือนรายการคงค้าง มีระบบตรวจสอบเส้นทางเอกสารที่อ้างอิงกันไปมา ตรวจสอบความคืบหน้าของเอกสารได้ทันที

- สามารถบันทึกใบขอสั่งซื้อสินค้า/ใบสั่งซื้อสินค้า ตามจุดที่ควรสั่งซื้อได้
- สามารถกำหนดจุดที่ควรสั่งซื้อของแต่ละคลังและแต่ละเดือนแตกต่างกันได้
- สามารถกำหนดเงื่อนไข Rebate ของตัวแทนฯ และสามารถตรวจสอบเป้าฯ Rebate ได้ทันทีในหน้าจอ
- มีระบบเตืิอนเอกสารใบสั่งซื้อซ้ำกับตัวแทนฯ รายเดิม
- สามารถกำหนดวงเงินการสั่งซื้อเพื่อให้ Admin ต้องอนุมัติก่อนถึงสั่งซื้อได้ โดยตั้งอนุมัติได้ 3 คน
- สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามใบจองสินค้าของลูกค้าได้
- สามารถค้นหาสินค้าเฉพาะของตัวแทนฯที่กำลังออกใบสั่งซื้อเพื่อให้ทำรายการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- สามารถตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อและสามารถอนุมัติรับเกินใบสั่งซื้อได้
- สามารถทยอยรับสินค้าตามใบสั่งซื้อได้ เมื่อรับครบแล้วสามารถอ้างอิงใบรับสินค้ามาทำใบกำกับภาษีซื้อได้
- สามารถบันทึกซื้อสินค้าโดยอ้างอิงจากใบสั่งซื้อ และบันทึกซื้อเป็นเงินสด/เชื่อได้
- สามารถบันทึกใบสำรวจราคาซื้อสินค้าเพื่อเป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคาซื้อและเงื่อนไขอื่นๆ
- มีระบบวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาซื้อของสินค้า 5 ครั้งล่าสุด ตามแต่ละตัวแทนฯ ได้ และสามารถเลือกซื้อจากตัวแทนฯ ที่ได้ราคาซื้อที่ดีที่สุดได้
- มีระบบวิเคราะห์ความสามารถในการส่งมอบสินค้า (Vendor Performance) ได้
- สามารถพิมพ์บาร์โค้ดตามจำนวนการรับสินค้าได้ทันที
- สามารถบันทึกใบส่งคืนสินค้าและลดหนี้การค้าได้ทั้งส่งคืนสินค้าและลดหนี้อย่างเดียวก็ได้

ระบบขายสินค้า (Sales Order)

Smile Account ได้ถูกออกและพัฒนาระบบขายสินค้าให้สอดคล้องกับฟังก์ชั่นการใช้งานจริง ตามหลักการบริหารงานขาย หลักการควบคุมภายใน ระบบได้ออกแบบให้ควบคุมจากส่วนกลาง และพนักงานก็ใช้งานตามระบบต่างๆ ที่วางไว้ได้ทันที การขึ้นระบบก็สามารถทำได้ง่ายเพราะมีเครื่องมือช่วยในการขึ้นระบบ

- สามารถกำหนดราคาขายมาตรฐานสินค้า และราคาขายเฉพาะลูกค้าได้ โดยโปรแกรมจะดึงราคาขายให้ทันที หรือสามารถกดเลือกราคาขายในหน้าบันทึกขายได้
- สามารถปรับลดราคาซื้อและขายตามราคาที่ตัวแทนจำหน่ายกำหนดได้ทันที
- สามารถกำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่นได้หลากหลายรูปแบบ
- สามารถกำหนดทีมขาย เป้าหมายของทีมขาย และพนักงานขายได้ พร้อมทั้งระบบวิเคราะห์เป้าการขายเปรียบเทียบยอดขายต่างๆ ระหว่างทีมขายและพนักงานขายได้
- ใบเสนอราคาสามารถกำหนดยืนราคาขาย การทำ Revise การปรับปรุงความคืบหน้าในการเสนอราคาได้
- ใบสั่งขาย (SaleOrder) สามารถกำหนดประเภทเป็นสั่งขายจากสต็อก,สั่งซื้อ,และสั่งผลิต ได้
เมื่อสั่งขายแล้วฝ่ายคลังสามารถจัดสินค้าตามใบสั่งขายและสามารถนำไปเปิดใบส่งของตามปริมาณที่จัดได้
- สามารถทยอยจ่ายสินค้าได้ โดยทยอยส่งมอบสินค้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดบิลใบกำกับภาษี หรือธุรกิจไฟฟ้าที่จะเปิดบิลใบกำกับภาษีก่อนและค่อยนัดส่งมอบติดตั้งสินค้าได้
- สามารถบันทึกขายสินค้าและบริการ พร้อมหักเงินมัดจำได้หลายๆ ใบได้
- สามารถบันทึกรับคืนสินค้า หรือลดหนี้การค้าอย่างเดียวก็ได้
- สามารถบันทึกวางแผนการส่งมอบสินค้า วางแผนเส้นทางการขนส่ง และรถขนส่งได้
- มีระบบรายงานวิเคราะห์การขายหลายมิติ รายงานกำไรขั้นต้นจากการขาย รายงานแบบ Pivot จัดอันดับยอดขาย
เปรียเทียบยอดขายกับเป้าการขาย และรายงานสรุปยอดขายต่างๆ
 

ระบบเจ้าหนี้ (Account Payable)

เมื่อบันทึกซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ ระบบก็จะสร้างเอกสารตั้งยอดเจ้าหนี้ให้ทันทีในระบบเจ้าหนี้ โดยสามารถตรวจสอบยอดเจ้าหนี้ อายุเจ้าหนี้ ประมาณการจ่ายชำระหนี้ได้ทันที และสามารถจัดทำเอกสารเตรียมจ่ายเพื่อขออนุมัติจ่ายและพิมพ์เช็คจ่ายได้

- สามารถกำหนดข้อความเตือนเจ้าหนี้แต่ละรายเมื่อทำรายการรายวันได้สำหรับงานบริหาร สามารถบันทึกจ่ายเงินมัดจำค่าสินค้าได้ โดยสามารถบันทึกพร้อมกับใบสั่งซื้อก็ได้
- สามารถบันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติจ่าย และสามารถทำการอ้างอิงไปบันทึกตั้งเป็นเจ้าหนี้อื่นๆ ได้
- สามารถบันทึกเป็นเอกสารใบรับวางบิลเพื่อเตรียมเสนอจ่ายชำระได้
- สามารถอ้างอิงใบรับวางบิลมาบันทึกเป็นเอกสารเตรียมจ่ายเพื่อขออนุมัติจ่ายชำระได้
เมื่อได้จ่ายชำระแล้วสามารถอ้างอิงใบเตรียมจ่ายมาบันทึกตัดยอดบัญชีเจ้าหนี้ได้
- สามารถจ่ายชำระเป็นเช็คจ่ายหลายๆ ใบ/เงินสด/เงินโอน ได้
- สามารถบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ต่างประเทศและกำไรขาดทุนจากอัตราฯ ได้
- สามารถบันทึกทยอยจ่ายชำระตามเอกสารตั้งยอดเจ้าหนี้ได้
- สามารถบันทึกทยอยจ่ายชำระหนี้ค่าบริการ และออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้
- สามารถพิมพ์รายงานสรุปยอดเจ้าหนี้ อายุเจ้าหนี้ และเอกสารเจ้าหนี้ค้างจ่ายชำระ ณ วันที่ย้อนหลังได้
- สามารถกด Drill down ย้อนกลับไปยังเอกสารอ้างอิงได้
- สามารถตั้งให้เตือนเอกสารครบกำหนดจ่ายชำระสำหรับพนักงานเมื่อ Login เข้าโปรแกรมได้
- รองรับระบบเจ้าหนี้ลูกหนี้ระหว่างกันเพื่อใช้ในการตัดจ่ายชำระและรับชำระหนี้ระหว่างกันได้ 

ระบบลูกหนี้ (Account Payable)

เมื่อบันทึกขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ระบบก็จะสร้างเอกสารตั้งยอดลูกหนี้ให้ทันทีในระบบลูกหนี้ โดยสามารถตรวจสอบยอดลูกหนี้ อายุลูกหนี้ ได้ทันที และสามารถออกใบเสร็จเพื่อเก็บเงินลูกค้าก่อนแล้วค่อยตัดยอดบัญชีลูกหนี้ได้ และยังสามารถตั้งวงเงินร่วมเพื่อเช็คเครดิตลูกหนี้ในเครือเดียวกันรวมกันได้

- สามารถกำหนดข้อความเตือนลูกหนี้แต่ละรายเมื่อทำรายการรายวันได้สำหรับงานบริหาร
- สามารถบันทึกรับเงินมัดจำค่าสินค้าได้ โดยสามารถบันทึกพร้อมกับใบสั่งขายก็ได้
- สามารถบันทึกรายได้อื่นๆ พร้อมทั้งภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้
- สามารถบันทึกเป็นเอกสารใบวางบิลเพื่อแจ้งยอดค้างชำระให้ลูกกับลูกหนี้ได้
- สามารถอ้างอิงใบวางบิลมาบันทึกเป็นใบเสร็จรับเงินเพื่อให้พนักงานสินเชื่อออกเก็บเงินลูกหนี้ก่อนได้
เมื่อได้รับชำระแล้วสามารถอ้างอิงใบเสร็จรับเงินมาบันทึกตัดยอดบัญชีลูกหนี้ได้
- สามารถรับชำระเป็นเช็ครับหลายๆ ใบ/เงินสด/เงินโอน ได้
- สามารถบันทึกบัญชีลูกหนี้ต่างประเทศและกำไรขาดทุนจากอัตราฯ ได้
- สามารถบันทึกทยอยรับชำระตามเอกสารตั้งยอดลูกหนี้ได้
- สามารถระบุยอดเงินรับชำระ แล้วให้โปรแกรมตัดยอดบิลตั้งหนี้ค้างชำระให้อัตโนมัติ
- สามารถบันทึกทยอยรับชำระหนี้ค่าบริการ และบันทึกภาษีหักถูก ณ ที่จ่ายได้
- สามารถกำหนดสูตรคำนวณยอดเงินค่าปรับชำระหนี้ล่าช้าได้
- สามารถพิมพ์รายงานสรุปยอดลูกหนี้ อายุลูกหนี้ และเอกสารลูกหนี้ค้างรับชำระ ณ วันที่ย้อนหลังได้
- สามารถกด Drill down ย้อนกลับไปยังเอกสารอ้างอิงได้
- สามารถตั้งให้เตือนเอกสารครบกำหนดรับชำระสำหรับพนักงานเมื่อ Login เข้าโปรแกรมได้
- มีระบบพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายถึงลูกค้าได้ 

ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

การบริหารสินค้าคงคลัง ทั้งในเรื่องการโอนสินค้าระหว่างคลัง หรือระหว่างคลังสาขา การจัดทำบาร์โค้ดสินค้า การตรวจสอบยอดคงเหลือตามคลัง การกำหนดจุดสั่งซื้อ การตรวจนับสินค้า เหล่านี้เป็นระบบพื้นฐานที่โปรแกรมได้เตรียม โมดูลต่างๆ ไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เกิดความสะดวกในการใช้งานบริหารสินค้าคงคลัง 

- มีโมดูลให้บันทึกคีย์คุณสมบัติของสินค้าในรูปแบบ MS. Word เพื่อสามารถพิมพ์และส่ง e-mail ให้ลูกค้าได้
- สินค้าสามารถตั้งให้เตือนห้ามขายสินค้าต่ำกว่าราคาขั้นต่ำได้
- มีระบบจัดทำแคตตาล็อกสินค้าได้
- สามารถกำหนดจุดต่ำสุดของสินค้าแยกตามคลังและแยกเป็นรายเดือนได้
- สินค้า 1 รายการสามารถกำหนดได้หลายหน่วยนับ รองรับทั้งหน่วยนับอัตราส่วนแน่นอนและหน่วยนับขนาน
- สามารถกำหนดราคาขายขั้นต่ำแต่ละหน่วยนับได้
- มีเครื่องมือในการสร้างรหัสสินค้าใหม่ที่มีรายละเอียดส่วนใหญ่ เหมือนกันทีเดียวพร้อมกันหลายรหัสได้
- สามารถกำหนดรหัสบาร์โค้ดของหน่วยนับต่างๆ เพื่อช่วยในการขายได้
- สามารถกำหนดรูปภาพและคุณสมบัติของสินค้าเพื่อใช้ในการพิมพ์ออกฟอร์มเอกสารได้
- สามารถบันทึกใบขอเบิก และขอโอนสินค้าได้ และรองรับระบบโอนยืมสินค้า โอนขายหน่วยรถ ได้
- รองรับระบบเบิกโอนสินค้าระหว่างคลังสาขาได้ โดยสาขาคีย์ตรวจรับสินค้าก่อนถึงเข้าระบบสต็อก
- สามารถพิมพ์บาร์โค้ด /Shelf Label ได้ และสามารถพิมพ์ตามปริมาณในการรับสินค้า/โอนสินค้าได้ทันที
- สามารถกำหนดรหัสและชื่อสินค้าของเจ้าหนี้ได้ เพื่อใช้ในการพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้าตรงตามตัวแทนฯ ได้
- สามารถกำหนดได้ว่าสินค้าแต่ละตัวมีผู้แทนจำหน่ายกี่รายได้ เพื่อสามารถสืบราคาซื้อสินค้าไว้เป็นฐานราคาซื้อได้
- สามารถ running รหัสสินค้าแบบเป็นกลุ่ม หรือแบบเป็นลำดับได้ เช่น HD01RD005 อักษรตัวที่ 1 ถึง 4 คือประเภท อักษรตัวที่ 5 ถึง 6 คือชนิด ที่เหลือเป็นการ running เป็นต้น
- สามารถบันทึกปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้าได้ทั้งปริมาณและต้นทุน และมีระบบนำเข้าผลการตรวจนับสินค้าได้

ระบบธนาคาร/การเงิน (Bank/Cheque)

ในระบบการเงิน/ธนาคารนี้จะเน้นในเรื่องการปรับปรุงบัญชีธนาคาร และรายวันต่างๆ เกี่ยวกับเช็คและธนาคาร เช่นการปรับปรุงเช็ครับ/จ่าย การคืนเช็ค การเปลี่ยนเช็คเป็นเช็คใหม่หรือเป็นเงินสด/ตั้งหนี้ใหม่ แทนใบเดิม เป็นต้น และยังมีการจัดทำ Bank Reconcispecation เพื่อตรวจสอบรายการในโปรแกรมกระทบกับบัญชีธนาคารจริง เพื่อให้รายการเคลื่อนไหวตรงกัน

- สามารถบันทึกข้อมูลธนาคารที่ติดต่อพร้อมทั้งบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ได้
- สามารถกำหนดเลขที่บัญชีเงินฝากที่สามารถจ่ายเช็คได้
- สามารถบันทึกหัก ณ ที่จ่ายกับธนาคารได้
- สามารถควบคุมเช็ครับ ตั้งแต่การบันทึกเช็ครับ, เช็คผ่าน, เช็คคืน,และเปลี่ยนเช็ครับ ได้
- สามารถควบคุมรายการเช็คจ่าย ตั้งแต่การบันทึกเช็คจ่าย, เช็คผ่าน, เช็คคืน,และเปลี่ยนเช็คจ่าย ได้
- สามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก และรายการฝาก – ถอน ได้
- สามารถโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก พร้อมหักค่าธรรมเนียม และสามารถบันทึกโอนโดยใช้เช็คจ่าย
- สามารถบันทึกรายได้ธนาคาร (ดอกเบี้ยรับ, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย) และบันทึกจ่ายค่าใช้จ่ายธนาคาร (ดอกเบี้ยจ่าย, ค่าธรรมเนียม,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
- สามารถบันทึกถอนเงินสดโดยใช้เช็คจ่ายได้
- สามารถพิมพ์ Bank Statement และรายงาน Statement ล่วงหน้า (จ่าย) ได้
- มีระบบประมาณการกระแสเงินสด (Cash Forecast)
- สามารถพิมพ์รายงานเคลื่อนไหวเงินสดได้
- สามารถแสดงยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคารได้
- สามารถกำหนดรูปแบบฟอร์มพิมพ์เช็คได้ทุกธนาคาร
- สามารถนำเช็ครับมาชำระได้บางส่วน จนกว่าจะหมด หรือชำระทั้งหมด หรือเฉพาะบริษัทในเครือฯ
- สามารถทำ Bank Reconcispecation ได้

ระบบบัญชี (Accounting)

โปรแกรมบัญชี Smile Account Hero ได้จัดเตรียมเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้โมดูลบัญชี เป็นโมดูลที่ใช้งานง่ายที่สุด เช่นมีเครื่องมือในการสร้างผังบัญชีและนำเข้าผังบัญชีจาก Text File หรือจากระบบเดิมได้อย่างง่ายดาย และเมื่อเรากำหนดรหัสบัญชีและผูกเข้ากับค่ามาตรฐานของโปรแกรมก็สามารถบันทึกลงบัญชีแยกประเภทได้แล้ว และยังมีเครื่องมือต่างๆ ในการตรวจสอบและกระทบยอดบัญชีต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถกด Drill Down ไปยังรายวันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทันที

- สามารถสร้างผังบัญชีได้เองในโปรแกรม หรือนำเข้าผังบัญชีจาก Text File ที่จัดโดย Ms.Excel ได้
- สามารถกำหนดรหัสบัญชีที่เราสร้างขึ้นกับหัวข้อบัญชีมาตรฐานเพื่อให้โปรแกรมลงบัญชีให้อัตโนมัติ ลดความยุ่งยากในการผูกบัญชี และตรวจสอบได้ง่าย
- 1 รายวันต่างๆ สามารถผูกรูปแบบการบันทึกบัญชีได้หลายรูปแบบ แยกตามกลุ่มเอกสารได้
- ในรายวันปรับปรุง 1 Voucher สามารถบันทึกใบกำกับภาษีได้หลายใบ และภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้
- รองรับระบบเงินสดย่อย/เงินทดรองจ่าย
- สามารถแยกแผนก,โครงการ,การจัดสรร,สาขาได้
- สามารถกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบได้
- สั่งพิมพ์งบการเงินจากโปรแกรมหรือสร้างเพิ่มได้
- สามารถสร้างงบการเงินตาม Profit Center ได้
- สามารถสร้างงบการเงินรวมหลายบริษัทในเครือฯ ได้
- สามารถเรียกดูรายงานได้แม้ยังไม่ได้ปิดงวดบัญชี
- สามารถบันทึกปิดยอดบัญชีสินค้าคงเหลือ/ต้นงวด/ปลายงวดได้ทันทีอัตโนมัติ
- สามารถบันทึกปรับปรุงบัญชีกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนได้ทันทีอัตโนมัติ
- สามารถประมวลผลเพื่อยกยอดบัญชีสิ้นปีได้
- สามารถกำหนดสูตรงบต้นทุนขายและสั่งพิมพ์งบต้นทุนขายออกจากโปรแกรมได้ทันที
- สามารถโอนข้อมูลรายวันเข้าสู่บัญชีแยกประเภทได้ทั้งแบบ Real-time และแบบ Batch
- มีระบบช่วยในการปิดบัญชีรายได้/ค่าใช้จ่ายประจำงวดได้
- มีระบบตรวจสอบการบันทึกบัญชีและตรวจสอบความผิดพลาดในการลงบัญชีได้
- สามารถ Lock รายวันต่างๆ ตามช่วงวันที่ เพื่อไม่ให้ User แก้ไขเอกสารที่ได้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
- สามารถบันทึกยอดสะสมของบัญชียกมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้
- รองรับระบบการคำนวณค่าเสื่อมราคา การจัดทำรายงาน และการลงบัญชีค่าเสื่อมราคาประจำงวดได้ทันที
- สามารถพิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้
- สามารถพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ (ภงด.3,53) และรายงานพิเศษภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- สามารถจัดพิมพ์ฟอร์มภาษีซื้อ ภาษีขาย และ ภพ. 30 ออกจากโปรแกรมได้ทันที
- สามารถบันทึกตั้งวงเงินสดย่อย เพื่อไว้สำหรับตรวจสอบจำนวนเงินที่รับกับจำนวนเงินที่จ่ายได้อย่างถูกต้อง
- สามารถบันทึกเบิกเงินสดย่อย/เงินทดรองจ่ายได้
- สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆโดยตัดเงินสดย่อย หรือเงินทดรองจ่ายได้
- สามารถบันทึกการจ่ายเงินสดย่อยได้เกินกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ได้
- มีรายงานการรับ-จ่ายเงินสดย่อย
- มีรายงานสรุปยอดคงเหลือของวงเงินสดย่อยนั้นๆ
- เงินทดรองจ่ายรองรับทั้งแบบที่พนักงาน Advance เงินไปก่อนแล้วค่อยนำใบเสร็จมาเบิก หรือแบบขอเบิกเงินไปก่อน แล้วค่อยมาจ่ายเพิ่มหรือรับคืนผลต่างทีหลัง

ส่วนของผู้ดูแลระบบ(Admin)

เราได้เน้นระบบจัดการและการกำหนดสิทธิ์การใช้งานต่างๆ เพื่อให้เป็นโปรแกรมบัญชีที่ใช้งานง่ายต่อผู้ใช้งาน และเป็นโปรแกรมที่กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุด โดยการกำหนดสิทธิ์สามารถแบ่งเป็นกลุ่มสิทธิ์พนักงานได้ เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาก็เพียงกำหนดให้อยู่กลุ่มสิทธิ์ไหน ก็ถูกกำหนดสิทธิ์ทันทีทำให้ง่ายในการจัดการระบบ

- สามารถกำหนดรหัสพนักงานได้ไม่จำกัด
- สามารถกำหนดพนักงานให้เป็นพนักงานทั่วไปที่ไม่ได้ใช้งานโปรแกรม, เป็นพนักงานที่ Login เข้าโปรแกรมแต่ไม่ถูกกำหนดสิทธิ์(Admin),เป็นพนักงานที่ต้องถูกกำหนดสิทธิ์ เป็นต้น
- สามารถกำหนดให้พนักงานใช้งานได้เฉพาะสาขาที่ระบุเท่านั้น
- สามารถกำหนดสิทธิ์ให้เป็น Admin ในส่วนต่างๆ แยกจากกันได้ เช่นเป็นผู้จัดการระบบ,จัดการบัญชี,จัดการสต็อก
- สามารถกำหนดให้โปรแกรมเตือนรายการต่างๆ เช่น เอกสารขายครบกำหนด, เอกสารซื้อครบกำหนด, เช็ครับครบกำหนด,เช็คจ่ายครบกำหนด ตามหน้าที่ของตนเอง เมื่อตอน Login เข้าโปรแกรมได้
- สามารถกำหนดสิทธิ์ให้พนักงานเข้าได้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นได้
- สามารถกำหนดให้พนักงานเข้าไปใช้งานได้เฉพาะบางเมนูได้
- ในแต่ละรายวันสามารถกำหนดให้พนักงาน เพิ่มรายการใหม่ได้, ลบรายการได้, ยกเลิกได้หรือไม่ และสามารถกำหนดช่วงวันที่ได้ว่าจะให้ทำได้เฉพาะในช่วงวันที่ไหน เป็นต้น
- สามารถกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งาน สามารถอนุมัติเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคาได้ โดยเริ่มอนุมัติได้ตั้งแต่มูลค่าเท่าไหร่ เป็นต้น
- ในการกำหนดสิทธิ์อนุมัติ สามารถกำหนดให้ต้องอนุมัติเอกสารทั้ง 3 คน หรือคนใดคนหนึ่งได้
- สามารถตรวจสอบ Log book เพื่อตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้งานได้

MIS (Manage Information Service)

โมดูล MIS จะเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและดูข้อมูลแบบสรุปคล้ายๆ รายงาน แต่จะเพิ่มความสะดวกกว่ามาก โดยได้เตรียมหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ดูข้อมูลแบบสรุปและยังสามารถที่จะ Drill Down ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นกัน

- ตารางนัดหมาย ใช้สำหรับบันทึกการนัดหมายและดูการนัดหมายต่างๆ ของพนักงานในแต่ละเดือน
- ปฏิทินครบกำหนดต่างๆ ใช้สำหรับดูรายการต่างๆ เช่นเอกสารตั้งหนี้, เช็คจ่าย, เช็ครับ ที่ครบ Due ในแต่ละเดือน
- ปฏิทินแผนการส่งมอบสินค้า ใช้สำหรับประกอบการวางแผนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้
- ปฏิทินโครงการ แสดงวันที่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของโครงการต่างๆ พร้อมทั้ง Drill Down ดูข้อมูลได้
- วิเคราะห์โครงการ ใช้สำหรับดูวิเคราะห์ความคืบหน้าโครงการ พร้อมทั้ง Drill Down ดูข้อมูลได้
- วิเคราะห์งบประมาณ ใช้สำหรับดูประมาณการค่าใช้จ่ายทางบัญชีกับงบประมาณที่ตั้งไว้
- วิเคราะห์เป้าการขายของแต่ละกลุ่ม ใช้สำหรับตรวจสอบยอดขายของกลุ่มขายและพนักงานเทียบกับเป้าการขาย
- วิเคราะห์ใบเสนอราคา ใช้สำหรับวิเคราะห์ และตรวจสอบ % ความคืบหน้าในการเสนอราคาขายให้ลูกค้า
- วิเคราะห์ Revise ใบเสนอราคา ใช้สำหรับเปรียบเทียบข้อแตกต่างในการเสนอราคาใหม่แต่ละครั้ง
- วิเคราะห์ Serial คงเหลือ เพื่อเปรียบเทียบสต็อกปริมาณและสต็อก Serial Number
- ความเคลื่อนไหวของ Serial เพื่อตรวจสอบสถานะล่าสุดของ Serial Number
- ประมาณการกระแสเงินสด(Cash Forecast) ใช้เพื่อประมาณล่วงหน้าในการบริหารเงินสดและการเงิน
- ตำแหน่งลูกค้าบน Gmap ใช้เพื่อ Mark ตำแหน่งของลูกค้าใน Google Map
- แสดงเอกสารตั้งเจ้าหนี้/ลูกหนี้ครบกำหนด แสดงรายการครบกำหนดพร้อมทั้ง Drill Down ไปยังเอกสารได้
- วิเคราะห์สินค้าคงเหลือ แสดงยอดคงเหลือของสินค้าเป็น Pivot แยกตามคลัง พร้อมทั้ง Drill Down ดูประวัติได้
- วิเคราะห์สินค้าที่ถึงจุดควรสั่งซื้อ ใช้สำหรับวิเคราะห์จุดสั่งซื้อของสินค้าและสต็อกพอใช้ได้อีกกี่วัน เป็นต้น

Job Order Costing

โมดูลควบคุมระบบงานระหว่างผลิต เพื่อให้ลูกค้าที่มีระบบผลิตสินค้าเพื่อขายสามารถใช้งานเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต, ตรวจสอบความคืบหน้างานระหว่างผลิต ตารางงานปฏิทินงานที่จะครบกำหนดส่งมอบ, Costing Sheet, การคำนวณต้นทุนการผลิต,ค่าแรงทางตรง, ค่าใช้จ่ายในการผลิต, และคำนวณต้นทุนรับสินค้าสำเร็จรูปให้อัตโนมัติ

- สามารถบันทึกสูตรวัตถุดิบให้กับสินค้าสำเร็จรูปได้
- สามารถบันทึกสูตรการผลิตมาตรฐาน เพื่อใช้วิเคราะห์กับการใช้งานจริงได้
- สามารถบันทึกใบสั่งผลิตโดยการอ้างอิงรายการจากใบสั่งขายได้ โดยโปรแกรมจะดึงสูตรวัตถุดิบให้ทันที และสามารถเปลี่ยนแปลงสูตรในหน้าใบสั่งผลิตได้
- สามารถกำหนดสูตรในการคำนวณโสหุ้ยในหารผลิตได้
- สามารถกำหนด Batch Job ในการผลิต เพื่อติดตาม specne ผลิตเดียวกันได้
- สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของใบสั่งผลิต เพื่อติดตามงานในตารางการผลิตได้
- สามารถสั่งรายการวัตถุดิบเพิ่มเติมไบยังระบบใบขอสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติได้
- สามารถบันทึกค่าแรงทางตรงเพื่อคำนวณเป็นต้นทุนในการผลิตได้
- สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของใบสั่งผลิตได้ และแสดงต้นทุนเป็น Cost Sheet ได้ทันที
- สามารถตรวจสอบตารางการผลิตที่กำหนดเสร็จในแต่ละเดือนได้
- สามารถบันทึกรับสินค้าสำเร็จรูป พร้อมกับคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ (DM) คำนวณค่าแรงทางตรง (DL) และคำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิต (OH) เป็นต้นทุนสินค้าสำเร็ตรูปให้อัตโนมัติ
- สามารถบันทึกแยกประกอบสินค้าได้ โดยนำสินค้าสำเร็จรูปมาแยกออกเป็นวัตถุดิบตามสูตรแล้วโปรแกรมก็จะคำนวณเฉลี่ยต้นทุนกลับไป เป็นต้นทุนของวัตถุดิบให้อัตโนมัติ
- สามารถบันทึกบัญชีงานระหว่างผลิตได้ เมื่อรับสินค้าสำเร็จรูปก็บันทึกบัญชีล้างงานระหว่างผลิตออก

" เลือก Smile Account คือก้าวแรกแห่งความสำเร็จ "
บริษัท ซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1056/52 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-376-3435(auto) แฟกซ์ : 02-376-3110
เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
(เนื่องจากสถานะการณ์โรคติดต่อ พนักงานจึงทำงานที่บ้าน กรุณาติดต่อ : 081-4229943 หรือ LineId ต่างๆ ดูได้ที่หน้า ติดต่อเรา)

Built with ‌

Mobirise.com