สอบถามเพิ่มเติม
02-3763435(auto)
จ.-ศ. 8.30น.-17.30น.
หน้าแรก
ลูกค้า
สินค้า
ทดลองใช้ฟรี
ติดต่อ
ลำดับขั้นตอนและวิธีการ
- เจ้าหน้าที่เข้าไปประชุม kick off กับลูกค้า เพื่อสรุปแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อจัดทำเอกสาร และการนัดหมายกำหนดการ ในการขึ้นระบบของแต่ละส่วนงาน เพื่อกำหนดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและสามารถตัดสินใจได้ และให้ดิวงานกับเราได้
- จากนั้นนัดหมายประชุมกับเจ้าหน้าที่หลักหรือหัวหน้าฝ่ายเพื่อสอบถามการใช้งานต่างๆ
- กำหนดวิธีการลงบัญชี การจัดทำงบการเงิน การวางแผนภาษี
- กำหนดวิธีการใช้งานให้กับแต่ส่วนงาน
- โอนข้อมูลต่างๆ จากโปรแกรมเดิม เพื่อเตรียมการอบรมการใช้งานให้พนักงาน โดยการใช้ข้อมูลจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้น
- ออกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการอบรมการใช้งาน
- นัดหมายอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานในแต่ละฝ่ายตามที่ได้ออกแบบกับหัวหน้าฝ่ายไว้
- เมื่ออบรมครบทุกฝ่ายแล้ว ก็กำหนดนัดหมายการขึ้นระบบจริงหรือใช้งานคู่ขนานกับโปรแกรมเดิม
- สรุปและปิดการ Implement การวางระบบบัญชี
การ Implement วางระบบโปรแกรมบัญชี เป็นส่วนเสริมที่เราจะช่วยลูกค้าในการวางแผนการขึ้นระบบโปรแกรมบัญชี การวางแผนภาษี การออกแบกลุ่มเอกสาร การกำหนดวิธีการลงบัญชีในหลายรูปแบบ การกำหนดสิทธิ์ภายใน การใช้งาน options ต่างๆ ของโปรแกรมให้ตรงตามระบบงานลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อให้ขึ้นได้เร็ว ใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด ลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
Implement วางระบบโปรแกรมบัญชี
1
2
ติดตั้งโปรแกรม
โอนข้อมูลจากโปรแกรมเดิม
3
4
อบรมการใช้งาน
ออกแบบฟอร์มเอกสาร
5
6
ทดลองใช้งานจริงคู่กับระบบเดิม
ล้างข้อมูลทดลองขึ้นระบบจริง
1.การใช้งานเบื้องต้น
2.กำหนดค่าเริ่มต้น
3.สร้างข้อมูลสินค้า,ลูกค้า,เจ้าหนี้
4.การบันทึกข้อมูลรายวันต่างๆ
5.การลงบัญชีแยกประเภท
6.ระบบต่างๆ ของ Admin
7.เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม
8.ระบบตรวจสอบต่างๆ
9.รายงานต่างๆ
Smile Account
โปรแกรมบัญชีออนไลน์
สอบถามเพิ่มเติม
02-3763435(auto)
จ.-ศ. 8.30น.-17.30น.
การ Implement วางระบบโปรแกรมบัญชี เป็นส่วนเสริมที่เราจะช่วยลูกค้าในการวางแผนการขึ้นระบบโปรแกรมบัญชี การวางแผนภาษี การออกแบกลุ่มเอกสาร การกำหนดวิธีการลงบัญชีในหลายรูปแบบ การกำหนดสิทธิ์ภายใน การใช้งาน options ต่างๆ ของโปรแกรมให้ตรงตามระบบงานลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อให้ขึ้นได้เร็ว ใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด ลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
Implement วางระบบโปรแกรมบัญชี
ลำดับขั้นตอนและวิธีการ
- เจ้าหน้าที่เข้าไปประชุม kick off กับลูกค้า เพื่อสรุปแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อจัดทำเอกสาร และการนัดหมายกำหนดการ ในการขึ้นระบบของแต่ละส่วนงาน เพื่อกำหนดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและสามารถตัดสินใจได้ และให้ดิวงานกับเราได้
- จากนั้นนัดหมายประชุมกับเจ้าหน้าที่หลักหรือหัวหน้าฝ่ายเพื่อสอบถามการใช้งานต่างๆ
- กำหนดวิธีการลงบัญชี การจัดทำงบการเงิน การวางแผนภาษี
- กำหนดวิธีการใช้งานให้กับแต่ส่วนงาน
- โอนข้อมูลต่างๆ จากโปรแกรมเดิม เพื่อเตรียมการอบรมการใช้งานให้พนักงาน โดยการใช้ข้อมูลจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้น
- ออกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการอบรมการใช้งาน
- นัดหมายอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานในแต่ละฝ่ายตามที่ได้ออกแบบกับหัวหน้าฝ่ายไว้
- เมื่ออบรมครบทุกฝ่ายแล้ว ก็กำหนดนัดหมายการขึ้นระบบจริงหรือใช้งานคู่ขนานกับโปรแกรมเดิม
- สรุปและปิดการ Implement การวางระบบบัญชี
การขึ้นระบบ
Timeline
1
2
ติดตั้งโปรแกรม
โอนข้อมูลจากโปรแกรมเดิม
3
4
อบรมการใช้งาน
ออกแบบฟอร์มเอกสาร
5
6
ทดลองใช้งานจริง
คู่กับระบบเดิม
ล้างข้อมูลทดลอง
ขึ้นระบบจริง
1.การใช้งานเบื้องต้น
2.กำหนดค่าเริ่มต้น
3.สร้างข้อมูลสินค้า,ลูกค้า,เจ้าหนี้
4.การบันทึกข้อมูลรายวันต่างๆ
5.การลงบัญชีแยกประเภท
6.ระบบต่างๆ ของ Admin
7.เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม
8.ระบบตรวจสอบต่างๆ
9.รายงานต่างๆ
สอบถามเพิ่มเติม
02-3763435(auto)
จ.-ศ. 8.30น.-17.30น.
ลำดับขั้นตอนและวิธีการ
- เจ้าหน้าที่เข้าไปประชุม kick off กับลูกค้า เพื่อสรุปแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อจัดทำเอกสาร และการนัดหมายกำหนดการ
ในการขึ้นระบบของแต่ละส่วนงาน เพื่อกำหนดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและสามารถตัดสินใจได้ และให้ดิวงานกับเราได้
- จากนั้นนัดหมายประชุมกับเจ้าหน้าที่หลักหรือหัวหน้าฝ่ายเพื่อสอบถามการใช้งานต่างๆ
- กำหนดวิธีการลงบัญชี การจัดทำงบการเงิน การวางแผนภาษี
- กำหนดวิธีการใช้งานให้กับแต่ส่วนงาน
- โอนข้อมูลต่างๆ จากโปรแกรมเดิม เพื่อเตรียมการอบรมการใช้งานให้พนักงาน โดยการใช้ข้อมูลจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้น
- ออกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการอบรมการใช้งาน
- นัดหมายอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานในแต่ละฝ่ายตามที่ได้ออกแบบกับหัวหน้าฝ่ายไว้
- เมื่ออบรมครบทุกฝ่ายแล้ว ก็กำหนดนัดหมายการขึ้นระบบจริงหรือใช้งานคู่ขนานกับโปรแกรมเดิม
- สรุปและปิดการ Implement การวางระบบบัญชี
การ Implement วางระบบโปรแกรมบัญชี เป็นส่วนเสริมที่เราจะช่วยลูกค้าในการวางแผนการขึ้นระบบโปรแกรมบัญชี การวางแผนภาษี การออกแบกลุ่มเอกสาร การกำหนดวิธีการลงบัญชีในหลายรูปแบบ การกำหนดสิทธิ์ภายใน การใช้งาน options ต่างๆ ของโปรแกรมให้ตรงตามระบบงานลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อให้ขึ้นได้เร็ว ใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด ลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
Implement วางระบบโปรแกรมบัญชี
การขึ้นระบบโปรแกรมบัญชี Smile Account
Timeline
1
2
ติดตั้งโปรแกรม
โอนข้อมูลจากโปรแกรมเดิม
3
4
อบรมการใช้งาน
ออกแบบฟอร์มเอกสาร
5
6
ทดลองใช้งานจริงคู่กับระบบเดิม
ล้างข้อมูลทดลองขึ้นระบบจริง
1.การใช้งานเบื้องต้น
2.กำหนดค่าเริ่มต้น
3.สร้างข้อมูลสินค้า,ลูกค้า,เจ้าหนี้
4.การบันทึกข้อมูลรายวันต่างๆ
5.การลงบัญชีแยกประเภท
6.ระบบต่างๆ ของ Admin
7.เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม
8.ระบบตรวจสอบต่างๆ
9.รายงานต่างๆ