Implement โปรแกรมบัญชี

Implement วางระบบโปรแกรมบัญชี

การ Implement วางระบบโปรแกรมบัญชี เป็นส่วนเสริมที่เราจะช่วยลูกค้าในการวางแผนการขึ้นระบบโปรแกรมบัญชี การวางแผนภาษี การออกแบกลุ่มเอกสาร การกำหนดวิธีการลงบัญชีในหลายรูปแบบ การกำหนดสิทธิ์ภายใน การใช้งาน options ต่างๆ ของโปรแกรมให้ตรงตามระบบงานลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อให้ขึ้นได้เร็ว ใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด ลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

ลำดับขั้นตอนและวิธีการ

 • เจ้าหน้าที่เข้าไปประชุม kick off กับลูกค้า เพื่อสรุปแนวทางการทำงานร่วมกัน
 • เพื่อจัดทำเอกสาร และการนัดหมายกำหนดการในการขึ้นระบบของแต่ละส่วนงาน
 • เพื่อกำหนดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและสามารถตัดสินใจได้ และให้ดิวงานกับเราได้
 • จากนั้นนัดหมายประชุมกับเจ้าหน้าที่หลักหรือหัวหน้าฝ่ายเพื่อสอบถามการใช้งานต่างๆ
 • กำหนดวิธีการลงบัญชี การจัดทำงบการเงิน การวางแผนภาษี
 • กำหนดวิธีการใช้งานให้กับแต่ส่วนงาน
 • โอนข้อมูลต่างๆ จากโปรแกรมเดิม เพื่อเตรียมการอบรมการใช้งานให้พนักงาน โดยการใช้ข้อมูลจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้น
 • ออกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการอบรมการใช้งาน
 • นัดหมายอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานในแต่ละฝ่ายตามที่ได้ออกแบบกับหัวหน้าฝ่ายไว้
 • เมื่ออบรมครบทุกฝ่ายแล้ว ก็กำหนดนัดหมายการขึ้นระบบจริงหรือใช้งานคู่ขนานกับโปรแกรมเดิม
 • สรุปและปิดการ Implement การวางระบบบัญชี

แผนผังการขึ้นระบบ

Implement วางระบบโปรแกรมบัญชี