สอบถามเพิ่มเติม
02-3763435(auto)
จ.-ศ. 8.30น.-17.30น.
หน้าแรก
ลูกค้า
สินค้า
ทดลองใช้ฟรี
ติดต่อ
คุณสมบัติเด่นบางส่วนของโปรแกรมบัญชี Smile Account
Multi-Tier Apppcation (เป็นสถาปัตยกรรมที่แก้ไขปัญหา คอขวดของ Client/Server) ทำให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อจาก Client ได้หลายๆ เครื่องพร้อมๆ กัน โดยไม่ทำให้ Server โหลดการทำงานมาก การติดต่อระหว่างเครื่องลูก กับเครื่องแม่ข่าย เป็นแบบ disconnected dataset กล่าวคือเมื่อเครื่องลูกได้ข้อมูลมาแล้ว จะปิดการเชื่อมต่อกับเครื่องแม่จนกว่าจะส่งข้อมูลกลับไป save หรือต้องการดึงข้อมูลใหม่ จึงจะเปิดการเชื่อมต่อ
สถาปัตยกรรม
C# .NET,WCF Data Services (ด้วยภาษาสมัยใหม่นี้ ทำให้โปรแกรมบัญชี Smile Account มีจุดเด่นหลายประการที่โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาเก่าๆ ไม่สามารถทำได้)
ภาษาที่ใช้เขียน
มีเมนูให้นำเข้า/ส่งออกข้อมูลไป Excel,หรือโอนข้อมูลระหว่างบริษัทได้ ,รายงานสามารถส่งออกเป็น PDF,Text File,Excel ไฟล์ได้ และได้ไฟล์ในรูปแบบที่เหมือนรายงาน
Import/Export
MS.SQL Server Express (Free) (ฐานข้อมูลที่ไม่แนะนำ MS.Access มีปัญหาไม่เสถียร,FoxPro มีปัญหาเรื่อง re-index บ่อยๆ)
ฐานข้อมูล
สามารถตั้งเวลาให้ทำการสำรองข้อมูลได้อัตโนมัติได้ และสามารถกำหนด ให้สำรองอัตโนมัติหลายๆ ฐานข้อมูลพร้อมกันได้ หรือจะกดเพื่อให้สำรองได้ทันที
การสำรองข้อมูล
สามารถแยกเครื่อง Apppcation Server ออกเป็นหลายๆ เครื่อง และแยกออกจาก Database Server ได้ เช่น Apppcation Server SRV1 สำหรับ Client ที่สาขาที่ออนไลน์เข้ามา ส่วน Apppcation Server SRV2 สำหรับ Client ในวง LAN ที่สำนักงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล
ออกแบบติดตั้ง Server ระดับ Enterprise
เป็นระบบที่จะช่วยให้การทำงานแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อพนักงานบันทึกขายติดวงเงินโปรแกรมจะพักเอกสารไว้เพื่อขออนุมัติพร้อมกับส่ง Message ไปยังผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วโปรแกรมก็จะส่ง Message กลับมายังเจ้าของบิลขายนั้นๆ ให้รับทราบได้ทันที โดยมีระบบแจ้งเตือนแบบนี้ในระบบทุกๆ โมดุล ทำให้ KPI การติดต่อสื่อสารภายในคล่องตัวมากขึ้น
Workflows
แสดงข้อความเตือน(alert) ของแต่ละลูกค้าเมื่อบันทึกข้อมูลรายวันและเตือนเมื่อ Login เข้าโปรแกรม เช่น พนักงานที่ทำเรื่องเช็ค ก็สามารถกำหนดให้เตือนเมื่อเช็คถึงกำหนดชำระทันทีเมื่อเปิดใช้โปรแกรม และมีระบบเตือนอื่นๆ อีก เช่น เตือน Invoice ครบกำหนด ,เตือนเมื่อมีการบันทึกใบสั่งซื้อสินค้าสินค้าซ้ำกับเจ้าหนี้รายเดิม เป็นต้น
ระบบเตือนต่างๆ (alert)
โปรแกรมบัญชี Smile Account หนึ่งเดียว ที่สามารถเชื่อมต่อการใช้งานผ่าน Internet (ADSL), Leased Line (http port 80) โดยผ่านการออกแบบและเขียนขึ้นมาเฉพาะโดยตรง จึงทำให้สามารถออนไลน์ได้โดยโปรแกรมเอง ไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นๆ มาช่วย เช่นโปรแกรม Terminal,TeamViewer เป็นต้น และเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลด้วยมาตรฐาน XML,WCF Data Services ,เข้ารหัสข้อมูล ก่อนการรับส่ง ทำให้การรับ ส่งข้อมูลมีความรวดเร็ว ปลอดภัย ลดปริมาณข้อมูลที่วิ่งในระบบได้มาก
การใช้งานแบบออนไลน์ระหว่างสาขา
เราได้อออกแบบให้สามารถกำหนด User ผู้ใช้งานของโปรแกรม (Software User) ออกจาก User ของฐานข้อมูล (Database User เช่น sa) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยปล้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานรู้รหัสเข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยตรง
ความปลอดภัยฐานข้อมูล
โปรแกรมได้ออกแบบมาอย่างดีในการให้ระบบการประมวลผลหรือ business logic layer อยู่ที่เครื่อง Apppcation Server ทั้งหมด ทำให้ระบบทำงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
การประมวลผล
เมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมหรือ Upgrade โปรแกรม Admin สามารถติดตั้งชุด Upgrade ที่เครื่อง Server เท่านั้น ส่วนเครื่องลูกจะ Upgrade ตามอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้งานเปิดเข้าโปรแกรม
การติดตั้งโปรแกรมและการ Upgrade
เราออกแบบให้โปรแกรม สามารถใช้งานแบบ Multi task, Navigator Bar เปิดได้หลายๆ หน้าจอพร้อมๆ กัน เช่น สามารถเปิดหน้าจอขายไว้ได้หลายๆ หน้าจอเพื่อให้เปิดการคีย์ ลูกค้าได้หลายๆ รายพร้อมกัน ไม่ต้องรอ และหน้าจอที่เปิดไว้จะแสดงเป็นแท็บ ให้ User เห็นได้ง่าย
หน้าจอการใช้งาน
โปรแกรมสามารถค้นหาบางส่วนของข้อความได้ เช่นการค้นหาชื่อสินค้า ไม่จำเป็นจะต้องใส่ คำค้นหาแบบเรียงลำดับ สามารถใส่สลับไปมา หน้า หลัง ระหว่างคำได้ โดยการใช้การเคาะ space bar คั่นระหว่างคำ
ระบบการค้นหา
เราได้จัดเตรียม คู่มือ,VDO tutor,ทูลทิปภาย และ Help ไว้ในโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้งานเปิดอ่านได้ทันที
เครื่องมือช่วยเหลือ
ลูกค้าสามารถจัดรูปแบบของข้อมูลสินค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ หรืออื่นๆ ตามรูปแบบที่เรากำหนด จากนั้นก็สามารถ Import เข้าสู่โปรแกรมได้ทันที ทำให้การขึ้นระบบสามารถทำได้โดยง่าย
การเตรียมข้อมูลก่อนเริ่มต้นการใช้งาน
เราได้จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับให้ลูกค้า สามารถนำเข้าเอกสารคงค้างยกมาต่างๆ ได้ เช่น สต็อก/ลูกหนี้/เจ้าหนี้ เพื่อใช้ต่อในโปรแกรมได้ทันที
Import Transaction
การบริการหลังการขาย ลูกค้าสามารถติดต่อผ่าน Call center และเราสามารถแก้ไขปัญหาผ่านระบบ Remote Service เพื่อให้การแก้ไขปัญหาทำได้อย่างรวดเร็ว ทันที และการสอนผ่านโปรแกรม zoom
บริการหลังการขาย
ในโปแกรมจะมีระบบ Drill Down อยู่ในทุกๆ โมดุล ทำให้ลูกค้าสามารถกดดูข้อมูลจากปลายทางย้อนกลับไปยังต้นทางได้ เช่น จากระบบ MIS,จากรายงานต่างๆ Drill Down ไปยังหน้าจอรายวัน ได้เป็นต้น
ระบบ Drill Down
ระบบ Document Flow ทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเอกสารนั้นๆ มีความคืบหน้าไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว เช่น ใบเสนอราคา=>ออกใบสั่งขาย/ออกใบกำกับ =>รับชำระหนี้=>เช็คผ่าน แล้ว เป็นต้น
Document Flow
เรามีเครื่องมือในโปรแกรม ที่ให้ลูกค้าสามารถออกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ได้เอง หรือแก้ไขฟอร์มของโปรแกรมเพิ่มเติมได้เองทันที ใช้งานง่าย เหมือน MS.Word เพียงแค่จับลากวาง เท่านั้น และในแต่ระหน้าจอสามารถกำหนดฟอร์มสำหรับพิมพ์เอกสารได้หลายๆ ฟอร์มและสั่งพิมพ์พร้อมกันได้หลายๆ ฟอร์ม
ฟอร์มเอกสาร
ในหน้าจอรายวันสามารถกำหนดกลุ่มเอกสารได้หลายๆ กลุ่ม เพื่อแยกกัน Running เอกสารตามรูปแบบต่างๆ และใน 1 รายวัน สามารถแยกผูก post บัญชีแยกประเภทให้แตกต่างๆ กันได้
กลุ่มเอกสารรายวัน
เช่น ในหน้าจอขาย พนักงานขายสามารถดูประวัติการขายสินค้าของลูกค้าแต่ละรายได้ทันที สามารถกดดูเครดิต กดดูโปรโมชั่นของ สินค้า กดดูประวัติเช็คของลูกค้าได้ เป็นต้น
มีระบบ MIS ในแต่ละโมดุล
Smile Account
โปรแกรมบัญชีออนไลน์
สอบถามเพิ่มเติม
02-3763435(auto)
จ.-ศ. 8.30น.-17.30น.
คุณสมบัติเด่นบางส่วน
โปรแกรมบัญชี Smile Account
Multi-Tier Apppcation (เป็นสถาปัตยกรรมที่แก้ไขปัญหา คอขวดของ Client/Server) ทำให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อจาก Client ได้หลายๆ เครื่องพร้อมๆ กัน โดยไม่ทำให้ Server โหลดการทำงานมาก การติดต่อระหว่างเครื่องลูก กับเครื่องแม่ข่าย เป็นแบบ disconnected dataset กล่าวคือเมื่อเครื่องลูกได้ข้อมูลมาแล้ว จะปิดการเชื่อมต่อกับเครื่องแม่จนกว่าจะส่งข้อมูลกลับไป save หรือต้องการดึงข้อมูลใหม่ จึงจะเปิดการเชื่อมต่อ
สถาปัตยกรรม
C# .NET,WCF Data Services (ด้วยภาษาสมัยใหม่นี้ ทำให้โปรแกรมบัญชี Smile Account มีจุดเด่นหลายประการที่โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาเก่าๆ ไม่สามารถทำได้)
ภาษาที่ใช้เขียน
มีเมนูให้นำเข้า/ส่งออกข้อมูลไป Excel,หรือโอนข้อมูลระหว่างบริษัทได้ ,รายงานสามารถส่งออกเป็น PDF,Text File,Excel ไฟล์ได้ และได้ไฟล์ในรูปแบบที่เหมือนรายงาน
Import/Export
MS.SQL Server Express (Free) (ฐานข้อมูลที่ไม่แนะนำ MS.Access มีปัญหาไม่เสถียร,FoxPro มีปัญหาเรื่อง re-index บ่อยๆ)
ฐานข้อมูล
สามารถตั้งเวลาให้ทำการสำรองข้อมูลได้อัตโนมัติได้ และสามารถกำหนด ให้สำรองอัตโนมัติหลายๆ ฐานข้อมูลพร้อมกันได้ หรือจะกดเพื่อให้สำรองได้ทันที
การสำรองข้อมูล
สามารถแยกเครื่อง Apppcation Server ออกเป็นหลายๆ เครื่อง และแยกออกจาก Database Server ได้ เช่น Apppcation Server SRV1 สำหรับ Client ที่สาขาที่ออนไลน์เข้ามา ส่วน Apppcation Server SRV2 สำหรับ Client ในวง LAN ที่สำนักงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล
ออกแบบติดตั้ง Server ระดับ Enterprise
เป็นระบบที่จะช่วยให้การทำงานแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อพนักงานบันทึกขายติดวงเงินโปรแกรมจะพักเอกสารไว้เพื่อขออนุมัติพร้อมกับส่ง Message ไปยังผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วโปรแกรมก็จะส่ง Message กลับมายังเจ้าของบิลขายนั้นๆ ให้รับทราบได้ทันที โดยมีระบบแจ้งเตือนแบบนี้ในระบบทุกๆ โมดุล ทำให้ KPI การติดต่อสื่อสารภายในคล่องตัวมากขึ้น
Workflows
แสดงข้อความเตือน(alert) ของแต่ละลูกค้าเมื่อบันทึกข้อมูลรายวันและเตือนเมื่อ Login เข้าโปรแกรม เช่น พนักงานที่ทำเรื่องเช็ค ก็สามารถกำหนดให้เตือนเมื่อเช็คถึงกำหนดชำระทันทีเมื่อเปิดใช้โปรแกรม และมีระบบเตือนอื่นๆ อีก เช่น เตือน Invoice ครบกำหนด ,เตือนเมื่อมีการบันทึกใบสั่งซื้อสินค้าสินค้าซ้ำกับเจ้าหนี้รายเดิม เป็นต้น
ระบบเตือนต่างๆ (alert)
โปรแกรมบัญชี Smile Account หนึ่งเดียว ที่สามารถเชื่อมต่อการใช้งานผ่าน Internet (ADSL), Leased Line (http port 80) โดยผ่านการออกแบบและเขียนขึ้นมาเฉพาะโดยตรง จึงทำให้สามารถออนไลน์ได้โดยโปรแกรมเอง ไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นๆ มาช่วย เช่นโปรแกรม Terminal,TeamViewer เป็นต้น และเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลด้วยมาตรฐาน XML,WCF Data Services ,เข้ารหัสข้อมูล ก่อนการรับส่ง ทำให้การรับ ส่งข้อมูลมีความรวดเร็ว ปลอดภัย ลดปริมาณข้อมูลที่วิ่งในระบบได้มาก
การใช้งานแบบออนไลน์ระหว่างสาขา
เราได้อออกแบบให้สามารถกำหนด User ผู้ใช้งานของโปรแกรม (Software User) ออกจาก User ของฐานข้อมูล (Database User เช่น sa) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยปล้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานรู้รหัสเข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยตรง
ความปลอดภัยฐานข้อมูล
โปรแกรมได้ออกแบบมาอย่างดีในการให้ระบบการประมวลผลหรือ business logic layer อยู่ที่เครื่อง Apppcation Server ทั้งหมด ทำให้ระบบทำงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
การประมวลผล
เมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมหรือ Upgrade โปรแกรม Admin สามารถติดตั้งชุด Upgrade ที่เครื่อง Server เท่านั้น ส่วนเครื่องลูกจะ Upgrade ตามอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้งานเปิดเข้าโปรแกรม
การติดตั้งโปรแกรมและการ Upgrade
เราออกแบบให้โปรแกรม สามารถใช้งานแบบ Multi task, Navigator Bar เปิดได้หลายๆ หน้าจอพร้อมๆ กัน เช่น สามารถเปิดหน้าจอขายไว้ได้หลายๆ หน้าจอเพื่อให้เปิดการคีย์ ลูกค้าได้หลายๆ รายพร้อมกัน ไม่ต้องรอ และหน้าจอที่เปิดไว้จะแสดงเป็นแท็บ ให้ User เห็นได้ง่าย
หน้าจอการใช้งาน
โปรแกรมสามารถค้นหาบางส่วนของข้อความได้ เช่นการค้นหาชื่อสินค้า ไม่จำเป็นจะต้องใส่ คำค้นหาแบบเรียงลำดับ สามารถใส่สลับไปมา หน้า หลัง ระหว่างคำได้ โดยการใช้การเคาะ space bar คั่นระหว่างคำ
ระบบการค้นหา
เราได้จัดเตรียม คู่มือ,VDO tutor,ทูลทิปภาย และ Help ไว้ในโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้งานเปิดอ่านได้ทันที
เครื่องมือช่วยเหลือ
ลูกค้าสามารถจัดรูปแบบของข้อมูลสินค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ หรืออื่นๆ ตามรูปแบบที่เรากำหนด จากนั้นก็สามารถ Import เข้าสู่โปรแกรมได้ทันที ทำให้การขึ้นระบบสามารถทำได้โดยง่าย
การเตรียมข้อมูลก่อนเริ่มต้นการใช้งาน
เราได้จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับให้ลูกค้า สามารถนำเข้าเอกสารคงค้างยกมาต่างๆ ได้ เช่น สต็อก/ลูกหนี้/เจ้าหนี้ เพื่อใช้ต่อในโปรแกรมได้ทันที
Import Transaction
การบริการหลังการขาย ลูกค้าสามารถติดต่อผ่าน Call center และเราสามารถแก้ไขปัญหาผ่านระบบ Remote Service เพื่อให้การแก้ไขปัญหาทำได้อย่างรวดเร็ว ทันที และการสอนผ่านโปรแกรม zoom
บริการหลังการขาย
ในโปแกรมจะมีระบบ Drill Down อยู่ในทุกๆ โมดุล ทำให้ลูกค้าสามารถกดดูข้อมูลจากปลายทางย้อนกลับไปยังต้นทางได้ เช่น จากระบบ MIS,จากรายงานต่างๆ Drill Down ไปยังหน้าจอรายวัน ได้เป็นต้น
ระบบ Drill Down
ระบบ Document Flow ทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเอกสารนั้นๆ มีความคืบหน้าไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว เช่น ใบเสนอราคา=>ออกใบสั่งขาย/ออกใบกำกับ =>รับชำระหนี้=>เช็คผ่าน แล้ว เป็นต้น
Document Flow
เรามีเครื่องมือในโปรแกรม ที่ให้ลูกค้าสามารถออกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ได้เอง หรือแก้ไขฟอร์มของโปรแกรมเพิ่มเติมได้เองทันที ใช้งานง่าย เหมือน MS.Word เพียงแค่จับลากวาง เท่านั้น และในแต่ระหน้าจอสามารถกำหนดฟอร์มสำหรับพิมพ์เอกสารได้หลายๆ ฟอร์มและสั่งพิมพ์พร้อมกันได้หลายๆ ฟอร์ม
ฟอร์มเอกสาร
ในหน้าจอรายวันสามารถกำหนดกลุ่มเอกสารได้หลายๆ กลุ่ม เพื่อแยกกัน Running เอกสารตามรูปแบบต่างๆ และใน 1 รายวัน สามารถแยกผูก post บัญชีแยกประเภทให้แตกต่างๆ กันได้
กลุ่มเอกสารรายวัน
เช่น ในหน้าจอขาย พนักงานขายสามารถดูประวัติการขายสินค้าของลูกค้าแต่ละรายได้ทันที สามารถกดดูเครดิต กดดูโปรโมชั่นของ สินค้า กดดูประวัติเช็คของลูกค้าได้ เป็นต้น
มีระบบ MIS ในแต่ละโมดุล
สอบถามเพิ่มเติม
02-3763435(auto)
จ.-ศ. 8.30น.-17.30น.
คุณสมบัติเด่นบางส่วนของโปรแกรมบัญชี Smile Account
Multi-Tier Apppcation (เป็นสถาปัตยกรรมที่แก้ไขปัญหา คอขวดของ Client/Server) ทำให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อ
จาก Client ได้หลายๆ เครื่องพร้อมๆ กัน โดยไม่ทำให้ Server โหลดการทำงานมาก การติดต่อระหว่างเครื่องลูก กับเครื่อง
แม่ข่าย เป็นแบบ disconnected dataset กล่าวคือเมื่อเครื่องลูกได้ข้อมูลมาแล้ว จะปิดการเชื่อมต่อกับเครื่องแม่จนกว่าจะ
ส่งข้อมูลกลับไป save หรือต้องการดึงข้อมูลใหม่ จึงจะเปิดการเชื่อมต่อ
C# .NET,WCF Data Services (ด้วยภาษาสมัยใหม่นี้ ทำให้โปรแกรมบัญชี Smile Account มีจุดเด่นหลายประการที่โปรแกรม
ที่เขียนด้วยภาษาเก่าๆ ไม่สามารถทำได้)
มีเมนูให้นำเข้า/ส่งออกข้อมูลไป Excel,หรือโอนข้อมูลระหว่างบริษัทได้ ,รายงานสามารถส่งออกเป็น PDF,Text File,Excel ไฟล์ได้
และได้ไฟล์ในรูปแบบที่เหมือนรายงาน
สถาปัตยกรรม
ภาษาที่ใช้เขียน
Import/Export
MS.SQL Server Express (Free) (ฐานข้อมูลที่ไม่แนะนำ MS.Access มีปัญหาไม่เสถียร,FoxPro มีปัญหาเรื่อง re-index บ่อยๆ)
ฐานข้อมูล
สามารถตั้งเวลาให้ทำการสำรองข้อมูลได้อัตโนมัติได้ และสามารถกำหนด ให้สำรองอัตโนมัติหลายๆ ฐานข้อมูลพร้อมกันได้
หรือจะกดเพื่อให้สำรองได้ทันที
การสำรองข้อมูล
สามารถแยกเครื่อง Apppcation Server ออกเป็นหลายๆ เครื่อง และแยกออกจาก Database Server ได้ เช่น
Apppcation Server SRV1 สำหรับ Client ที่สาขาที่ออนไลน์เข้ามา ส่วน Apppcation Server SRV2 สำหรับ Client
ในวง LAN ที่สำนักงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล
ออกแบบติดตั้ง Server ระดับ Enterprise
เป็นระบบที่จะช่วยให้การทำงานแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อพนักงานบันทึกขายติดวงเงินโปรแกรมจะ
พักเอกสารไว้เพื่อขออนุมัติพร้อมกับส่ง Message ไปยังผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วโปรแกรมก็จะส่ง Message
กลับมายังเจ้าของบิลขายนั้นๆ ให้รับทราบได้ทันที โดยมีระบบแจ้งเตือนแบบนี้ในระบบทุกๆ โมดุล ทำให้ KPI การติดต่อ
สื่อสารภายในคล่องตัวมากขึ้น
Workflows
แสดงข้อความเตือน(alert) ของแต่ละลูกค้าเมื่อบันทึกข้อมูลรายวันและเตือนเมื่อ Login เข้าโปรแกรม เช่น พนักงาน
ที่ทำเรื่องเช็ค ก็สามารถกำหนดให้เตือนเมื่อเช็คถึงกำหนดชำระทันทีเมื่อเปิดใช้โปรแกรม และมีระบบเตือนอื่นๆ อีก
เช่น เตือน Invoice ครบกำหนด ,เตือนเมื่อมีการบันทึกใบสั่งซื้อสินค้าสินค้าซ้ำกับเจ้าหนี้รายเดิม เป็นต้น
ระบบเตือนต่างๆ (alert)
โปรแกรมบัญชี Smile Account หนึ่งเดียว ที่สามารถเชื่อมต่อการใช้งานผ่าน Internet (ADSL), Leased Line (http port 80)
โดยผ่านการออกแบบและเขียนขึ้นมาเฉพาะโดยตรง จึงทำให้สามารถออนไลน์ได้โดยโปรแกรมเอง ไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นๆ
มาช่วย เช่นโปรแกรม Terminal,TeamViewer เป็นต้น และเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลด้วยมาตรฐาน XML,WCF Data Services
,เข้ารหัสข้อมูล ก่อนการรับส่ง ทำให้การรับ ส่งข้อมูลมีความรวดเร็ว ปลอดภัย ลดปริมาณข้อมูลที่วิ่งในระบบได้มาก
การใช้งานแบบออนไลน์ระหว่างสาขา
เราได้อออกแบบให้สามารถกำหนด User ผู้ใช้งานของโปรแกรม (Software User) ออกจาก User ของฐานข้อมูล
(Database User เช่น sa) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยปล้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานรู้รหัสเข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยตรง
ความปลอดภัยฐานข้อมูล
โปรแกรมได้ออกแบบมาอย่างดีในการให้ระบบการประมวลผลหรือ business logic layer อยู่ที่เครื่อง Apppcation Server
ทั้งหมด ทำให้ระบบทำงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
การประมวลผล
เมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมหรือ Upgrade โปรแกรม Admin สามารถติดตั้งชุด Upgrade ที่เครื่อง Server เท่านั้น
ส่วนเครื่องลูกจะ Upgrade ตามอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้งานเปิดเข้าโปรแกรม
การติดตั้งโปรแกรมและการ Upgrade
เราออกแบบให้โปรแกรม สามารถใช้งานแบบ Multi task, Navigator Bar เปิดได้หลายๆ หน้าจอพร้อมๆ กัน
เช่น สามารถเปิดหน้าจอขายไว้ได้หลายๆ หน้าจอเพื่อให้เปิดการคีย์ ลูกค้าได้หลายๆ รายพร้อมกัน ไม่ต้องรอ
และหน้าจอที่เปิดไว้จะแสดงเป็นแท็บ ให้ User เห็นได้ง่าย
หน้าจอการใช้งาน
โปรแกรมสามารถค้นหาบางส่วนของข้อความได้ เช่นการค้นหาชื่อสินค้า ไม่จำเป็นจะต้องใส่ คำค้นหาแบบเรียงลำดับ
สามารถใส่สลับไปมา หน้า หลัง ระหว่างคำได้ โดยการใช้การเคาะ space bar คั่นระหว่างคำ
ระบบการค้นหา
เราได้จัดเตรียม คู่มือ,VDO tutor,ทูลทิปภาย และ Help ไว้ในโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้งานเปิดอ่านได้ทันที
เครื่องมือช่วยเหลือ
ลูกค้าสามารถจัดรูปแบบของข้อมูลสินค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ หรืออื่นๆ ตามรูปแบบที่เรากำหนด จากนั้นก็สามารถ Import
เข้าสู่โปรแกรมได้ทันที ทำให้การขึ้นระบบสามารถทำได้โดยง่าย
การเตรียมข้อมูลก่อนเริ่มต้นการใช้งาน
เราได้จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับให้ลูกค้า สามารถนำเข้าเอกสารคงค้างยกมาต่างๆ ได้ เช่น สต็อก/ลูกหนี้/เจ้าหนี้
เพื่อใช้ต่อในโปรแกรมได้ทันที
Import Transaction
การบริการหลังการขาย ลูกค้าสามารถติดต่อผ่าน Call center และเราสามารถแก้ไขปัญหาผ่านระบบ Remote Service
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาทำได้อย่างรวดเร็ว ทันที และการสอนผ่านโปรแกรม zoom
บริการหลังการขาย
ในโปแกรมจะมีระบบ Drill Down อยู่ในทุกๆ โมดุล ทำให้ลูกค้าสามารถกดดูข้อมูลจากปลายทางย้อนกลับไปยังต้นทางได้
เช่น จากระบบ MIS,จากรายงานต่างๆ Drill Down ไปยังหน้าจอรายวัน ได้เป็นต้น
ระบบ Drill Down
ระบบ Document Flow ทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเอกสารนั้นๆ มีความคืบหน้าไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว
เช่น ใบเสนอราคา=>ออกใบสั่งขาย/ออกใบกำกับ =>รับชำระหนี้=>เช็คผ่าน แล้ว เป็นต้น
Document Flow
เรามีเครื่องมือในโปรแกรม ที่ให้ลูกค้าสามารถออกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ได้เอง หรือแก้ไขฟอร์มของโปรแกรม
เพิ่มเติมได้เองทันที ใช้งานง่าย เหมือน MS.Word เพียงแค่จับลากวาง เท่านั้น และในแต่ระหน้าจอสามารถกำหนดฟอร์ม
สำหรับพิมพ์เอกสารได้หลายๆ ฟอร์มและสั่งพิมพ์พร้อมกันได้หลายๆ ฟอร์ม
ฟอร์มเอกสาร
ในหน้าจอรายวันสามารถกำหนดกลุ่มเอกสารได้หลายๆ กลุ่ม เพื่อแยกกัน Running เอกสารตามรูปแบบต่างๆ และใน 1 รายวัน
สามารถแยกผูก post บัญชีแยกประเภทให้แตกต่างๆ กันได้
กลุ่มเอกสารรายวัน
เช่น ในหน้าจอขาย พนักงานขายสามารถดูประวัติการขายสินค้าของลูกค้าแต่ละรายได้ทันที สามารถกดดูเครดิต
กดดูโปรโมชั่นของ สินค้า กดดูประวัติเช็คของลูกค้าได้ เป็นต้น
มีระบบ MIS ใน
แต่ละโมดุล